Υπηρεσίες

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες της εταιρείας καλύπτουν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας είναι :

Α. Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Λογιστική Τήρησης Βιβλίων
 • Επίβλεψη Λειτουργίας Λογιστηρίων

Β. Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Φορολογικός Σχεδιασμός – Συμβουλές
 • Φορολογικές Δηλώσεις
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα
 • Υποστήριξη Φορολογικών Ελέγχων.
 • Γνωμοδοτήσεις και μελέτες σε φορολογικά θέματα.

Γ. Υπηρεσίες Οικονομικών Αναλύσεων

 • Σύνταξη και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Προϋπολογισμός – budget
 • Cash Flow – Χρηματοροές
 • Πρόβλεψη αποτελεσμάτων

Δ. Υπηρεσίες Σύστασης και Μετατροπής Επιχειρήσεων

 • Συστάσεις εταιρειών
 • Συγχωνεύσεις, μετατροπές, μετασχηματισμοί
 • Αποσχίσεις κλάδων
 • Λύσεις και εκκαθαρίσεις εταιρειών

Ε. Υπηρεσίες Εργατικών Ασφαλιστικών θεμάτων και διαχείρισης προσωπικού

 • Προσλήψεις – Αποχωρήσεις προσωπικού
 • Μισθοδοσία προσωπικού
 • Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.

ΣΤ. Εξειδικευμένες Επαγγελματικές Υπηρεσίες

 • Κοστολόγηση αγαθών και υπηρεσιών
 • Υποστήριξη σε ελέγχους αναπτυξιακών νόμων
 • Υπηρεσίες Σύνταξης Φακέλων και τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)
 • Υπηρεσίες υποστήριξης στην εγκατάσταση λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
 • Υπηρεσίες ανάλυσης για λογιστικά πληροφοριακά συστήματα

Ζ. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε λογιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα.
 • Υπηρεσίες διοργάνωσης σεμιναρίων