Νέα διαδικασία δήλωσης Αδειών εργαζομένων

Από τον Ιανουάριο του 2023 ξεκινάει ο νέος τρόπος δήλωσης των αδειών των εργαζομένων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει να δηλώνουν τις άδειες για τους εργαζομένους τους, απογραφικά και έως τη λήξη του πρώτου δεκαημέρου του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί τον μήνα χορήγησής τους.

Οι δηλώσεις θα αφορούν άδειες που χορηγήθηκαν από τον μήνα Ιανουάριο του 2023 και μετέπειτα.

 


 

Διαδικασία Καταχώρησης

Οι δηλώσεις θα περιλαμβάνουν την καταγραφή Κανονικής Άδειας εργαζόμενου για χρονικό διάστημα Ημερομηνία Από – Ημερομηνία Έως, την καταγραφή άλλων τύπων Άδειας ημέρας για συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς και την καταγραφή διαφόρων τύπων Ωροάδειας του εργαζόμενου για συγκεκριμένη ημερομηνία και πρόσθετες πληροφορίες για Ώρα από / Ώρα έως.

Για την καταχώρηση των αδειών ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας – Άδειες «ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ > Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας > Εισαγωγή» και την επιλογή κατάστασης «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Άδειες».

 


 

Θέματα προσοχής

Ο νέος τρόπος παρακολούθησης των αδειών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τις επιχειρήσεις ειδικά με το χειρισμό των μεταφερόμενων υπολοίπων από προηγούμενο έτος.

Η υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλίου αδειών παραμένει σε ισχύ.

Οι άδειες που καταχωρούνται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την σχετική νομοθεσία που διέπει την χορήγηση του κάθε είδους άδειας που καταχωρείται.

 


 

Κατηγορίες Αδειών

Οι άδειες που δηλώνονται στο σύστημα είναι:

Κωδικός 

Περιγραφή   Κατηγορία  Υποκατηγορία
ΑΔΚΑΝ Κανονική άδεια Αδειών Άδεια
ΑΔΑΙΜ Αιμοδοτική άδεια Αδειών Άδεια
ΑΔΕΞ Άδεια εξετάσεων Αδειών Άδεια
ΑΔΑΑ Άδεια άνευ αποδοχών Αδειών

Άδεια

ΑΔΜΗ  Άδεια μητρότητας Αδειών

Άδεια

ΑΔΠΠΜ Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας Αδειών

Άδεια

ΑΔΠΑ Άδεια πατρότητας Αδειών

Άδεια

ΑΔΦΠ Άδεια φροντίδας παιδιού Αδειών

Άδεια

ΑΔΓΟΝ  Γονική άδεια Αδειών

Άδεια

ΑΔΦΡΟ Άδεια φροντιστή Αδειών

Άδεια

ΑΔΑΠΑΒ Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας Αδειών

Άδεια

ΑΔΙΥΑ Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Αδειών

Άδεια

ΑΔΠΕ Άδεια εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου Αδειών

Άδεια

ΑΔΓΑΜ Άδεια γάμου Αδειών

Άδεια

ΑΔΣΝΠ Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών Αδειών

Άδεια

ΑΔΝΠ Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών Αδειών

Άδεια

ΑΔΜΟ Άδεια μονογονεϊκών οικογενειών Αδειών

Άδεια

ΑΔΠΣΕΤ Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου Αδειών

Άδεια

ΑΔΑΠΕΜ Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους Αδειών

Άδεια

ΑΔΑΠΣΚ Απουσία από την εργασία λόγω επικείμενου σοβαρού κινδύνου βίας ή παρενόχλησης Αδειών

Άδεια

ΑΔΑΣ Άδεια ασθένειας (ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας) Αδειών

Άδεια

ΑΔΑΜΕΑ Άδεια απουσίας Α.Μ.Ε.Α. Αδειών

Άδεια

ΑΔΘΣΥΓ Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς Αδειών

Άδεια

ΑΔΑΝΣΠ Άδεια ανήλικων σπουδαστών Αδειών

Άδεια

ΑΔΜΑΑ Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και των παραγώγων του ή αιμοκάθαρση Αδειών

Άδεια

ΑΔΕΚΦ Εκπαιδευτική άδεια για φοιτητές στο Κ.ΑΝ.Ε.Π. – Γ.Σ.Ε.Ε. Αδειών

Άδεια

ΑΔΣΕΑΑ Άδεια λόγω AIDS Αδειών

Άδεια

ΑΔΕΡΕ Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας Αδειών

Άδεια

ΩΑΦΠ Άδεια φροντίδας παιδιού (ΩΡΕΣ) Αδειών

Ωροάδεια

ΩΑΓΟΝ Γονική άδεια (ΩΡΕΣ) Αδειών

Ωροάδεια

ΩΑΑΠΑΒ Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας (ΩΡΕΣ) Αδειών

Ωροάδεια

ΩΑΕΡΕ Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (ΩΡΕΣ) Αδειών

Ωροάδεια

ΩΑΠΕ Άδεια εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου (ΩΡΕΣ) Αδειών

Ωροάδεια

ΩΑΠΣΕΤ Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου (ΩΡΕΣ) Αδειών

Ωροάδεια

ΑΔΑΛ Άδεια Άλλη Αδειών

Άδεια

ΩΑΑΛ Άδεια Άλλη (ΩΡΕΣ) Αδειών

Ωροάδεια

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις – Προϋποθέσεις για απαλλαγή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών από τον ΦΠΑ

Ένα από τα θέματα που απασχολεί τα λογιστήρια των επιχειρήσεων αφορά τις πωλήσεις τις επιχείρησης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις) και τις διαδικασίες