ΕΤΜΕΑΡ – Αίτηση για μείωση ενεργειακού κόστους ενεργοβόρων καταναλωτών

Όροι και προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Με την απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 3373/31.08.2019) κατ’ εφαρμογήν του αρ. 143 του νόμου 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), καθορίζονται τα σχετικά με την αλλαγή αναδρομικά από 1.1.2019 στον τρόπο υπολογισμού της χρέωσης του ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων), για κάθε κατηγορία καταναλωτών. 

Η απόφαση αυτή, ακολουθώντας τις Κατευθυντήριες Γραμμές της οδηγίας 2014/C 200/01 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία συγκεκριμένων κατηγοριών μεγάλων καταναλώσεων, καθόρισε τους δικαιούχους καθώς και το ύψος της μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ. 

 

Σχετική Νομοθεσία

 

Στις 18/12/2018 με την Εγκριτική Απόφαση της ΕΕ C(2018) 8884 “SA.52413 (2018/NN) – Greece Reduced contribution to financing of support from renewable sources (RES) and high-efficiency cogeneration (HE CHP) for energy-intensive users (EIUs)” εγκρίθηκε το νέο εθνικό σχήμα μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και καθορίστηκε ότι ο ΔΑΠΕΕΠ είναι ο Διαχειριστής του νέου σχήματος.

 

Με το ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α’139/31.08.2019) εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την οδηγία 2014/C 200/01 της ΕΕ.

 

Παράλληλα:

 1. Με την ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 (ΦΕΚ Β’3373/31.08.2019), καθορίστηκαν οι χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία καταναλωτών για την περίοδο 2019-2028 (εφεξής απόφαση Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ).
 2. Με την ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926 (ΦΕΚ Β’ 3152/30.07.2020) καθορίστηκε η διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων σε κατηγορίες Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

 

 

Το ηλεκτρονικό Μητρώο

 

Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, (Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης) υλοποίησε ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διαχείριση του Μητρώου Δικαιούχων Μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ (e-Registry)

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο θα λειτουργεί σε ετήσια βάση υπό την έννοια ότι κάθε χρόνο θα τεκμαίρεται η επιλεξιμότητα των δυνητικών δικαιούχων μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ και θα προσδιορίζεται προσωποποιημένα για κάθε διακριτό δικαιούχο η Μοναδιαία Χρέωσή τους ΕΤΜΕΑΡ σε €/MWh και η Μέγιστη Ετήσια Χρέωση σε €.

 

Σύμφωνα με το νέο σχήμα και σε πλήρη εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες, όλοι οι καταναλωτές στην Ελλάδα χρεώνονται ενιαία χρέωση ΕΤΜΕΑΡ η οποία ονομάζεται Χρέωση Βάσης (τρέχουσα τιμή διετίας 2019-2020 17€/MWh), εκτός ορισμένων ενεργοβόρων καταναλωτών οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για μειωμένες χρεώσεις. 

 

μειωμένες χρεώσεις που είναι πλέον προσωποποιημένες, υπολογίζονται με βάση ποσοτικούς δείκτες που προκύπτουν από τα ιστορικά ενεργειακά και οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης την προηγούμενη τριετία. Επί της ουσίας οι δείκτες αυτοί σταθμίζουν το πόσο ενεργοβόρος είναι μία επιχείρηση. 

 

Σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, με βάση τα επικαιροποιημένα ανά έτος στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, η Ρυθμιστική Αρχή θα υπολογίζει με διαφάνεια και αμεροληψία τη Χρέωση Βάσης ΕΤΜΕΑΡ όλων των υπόλοιπων καταναλωτών στην ελληνική επικράτεια.

 

Η νέα πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.dapeep.gr/perivallon/diarroi-anthraka/meiomenes-xreoseis-etmeap/.

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι καταναλωτές μειωμένων χρεώσεων

 

Στο άρθρο 4 της απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, καθορίζονται οι κατηγορίες καταναλωτών (Α.1-Α.4 & Β.1-Β4) που δύνανται να είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019-2028.

 

Συγκεκριμένα διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ δύνανται να είναι βιομηχανικοί καταναλωτές, για καταναλώσεις τους που αφορούν επιλέξιμες δραστηριότητες, των οποίων οι κωδικοί NACE, περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 3 & 5 των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2014/C 200/01 της ΕΕ. (κατηγορίες Α.1-Α.4)

 

Κατηγορία Β: Επιπλέον, δικαιούχοι Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ δύνανται να είναι και καταναλωτές με Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας (Grand-fathering). Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας τεκμαίρεται για καταναλωτές οι οποίοι είχαν ενεργή παροχή ως πελάτες ΥΤ ή ΜΤ ή ήταν καταναλωτές αγροτικής χρήσης την 30.06.2014 και διατηρούν συνεχώς ενεργή την παροχή τους μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

 

Στην κατηγορία Β συμπεριλαμβάνονται:

 • Ενεργοβόροι καταναλωτές βιομηχανικής ή άλλης χρήσης (κατηγορίες Β.1 & Β.2)
 • Λιγνιτωρυχεία και Αντλητικοί Σταθμοί με σύνδεση στην Υψηλή Τάση, και Μέσα Σταθερής Τροχιάς με σύνδεση στη Μέση ή στην Υψηλή Τάση (κατηγορία Β.3)
 • Παροχές αγροτικής χρήσης με σύνδεση στη Χαμηλή ή στη Μέση Τάση (κατηγορία Β.4)

 

Για τη διευκόλυνση των δυνητικών δικαιούχων, ο ΔΑΠΕΕΠ δημιούργησε την υπηρεσία αναζήτησης Αριθμού Παροχής Μ.Τ. και Χ.Τ., με ρήτρα κεκτημένης Επιλεξιμότητας, η οποία βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.dapeep.gr/elegxos-epil/

 

Η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ για τη βιομηχανία θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2019, αντίστοιχα θα ισχύσει η αύξηση για όσους δεν δικαιούνται την έκπτωση.

 

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν πληροί τα κριτήρια υπαγωγής σε καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, αυτόματα και αναδρομικά θα επιστρέψει στην Χρέωση Βάσης, η οποία έχει καθοριστεί για τα έτη 2019 και 2020 στα 17 €/MWh. 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αμιγώς βιομηχανικοί κλάδοι θα πληρώνουν το 15% των 17 ευρώ/MWh που είναι η χρέωση βάσης του ΕΤΜΕΑΡ, δηλαδή θα πληρώνουν 2,55 ευρώ/MWh.

 

Μάλιστα για τις βιομηχανίες των οποίων ο συντελεστής ενεργειακής έντασης ξεπερνά το 20% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, η χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ είναι πολύ μικρότερη (αναλόγως με τον συντελεστή ενεργειακής έντασης) και μπορεί να πέσει κατ΄ ελάχιστον στα 0,3 ευρώ/MWh.

 

Διευκρινίζεται επίσης ότι όλοι οι καταναλωτές των Πινάκων Α.1-Α.4 και Β.1-Β4 (πλην αυτών της κατηγορίας Β4) είτε πληρούν είτε δεν πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής που έχει θέσει ο νόμος για τις μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ θα καταβάλουν ακέραια τα 17€/MWh για τις πρώτες 250MWh της ετήσιας κατανάλωσής τους. 

 

Καταναλωτές αυξημένων χρεώσεων

 

Σημαντική αναμένεται να είναι η επιβάρυνση των επιχειρήσεων που τροφοδοτούνται στη μέση τάση και  ΔΕΝ θα υπαχθούν στο καθεστώς μειωμένου  ΕΤΜΕΑΡ.

 

Ειδικότερα :

 

Μέχρι σήμερα η χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ εφαρμοζόταν διακριτά στις ακόλουθες 7 κατηγορίες καταναλωτών:

 

Κατηγορία Καταναλωτή Χρέωση ΕΤΜΕΑΡ (€/ MWh)

Υψηλή Τάση

2,47

Μέση Τάση > 13 GQh/έτος)

2,47

Μέση Τάση < 13 GQh/έτος)

8,78

Μέση Τάση – Αγροτικής Χρήσης

8,60

Χαμηλή τάση – Αγροτικής Χρήσης

9,39

Χαμηλή τάση – Οικιακής Χρήσης

22,67

Χαμηλή τάση – Λοιπές Χρήσης

26,08

Με το νέο σύστημα αναδρομικά από 1/1/2019 η χρέωση τους θα είναι 17 ευρώ/MWh εκτός από όσους είναι δικαιούχοι των μειωμένων χρεώσεων.

 

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

 

Όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΑΠΕΕΠ στο ακόλουθο link :  https://etmear.dapeep.gr/  το οποίο είναι διαθέσιμο στους δυνητικούς δικαιούχους από τη Δευτέρα 21.09.2020 και για διάστημα 45 ημερών (έως την 6/11/2020)

 

Αν δεν υποβάλετε σχετική αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΑΠΕΕΠ έως και την 06.11.2020 τότε αυτόματα χαρακτηρίζεστε ως μη δικαιούχος μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ και χρεώνεστε αναδρομικά για τα έτη 2019 και 2020 το ΕΤΜΕΑΡ με 17€/MWh

 

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108553/2053 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4295/27.11.2019), αν καθίστασθε δικαιούχοι μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, και σε περίπτωση που το ποσό που αναλογεί στην «Εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ» είναι χρεωστικό, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, υποχρεούται να χρεώσει στον υπόχρεο καταναλωτή το ποσό είτε εφάπαξ αν είναι μικρότερο των 10.000€, είτε σε 2 ισόποσες δόσεις αν είναι μεγαλύτερο των 10.000 € (άρ. 4, παρ. 5). 

 

Αν δεν καθίστασθε δικαιούχοι μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, και σε περίπτωση που το ποσό που αναλογεί στην «Εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ» είναι χρεωστικό, ο πάροχος υποχρεούται να χρεώσει στον υπόχρεο καταναλωτή το ποσό είτε εφάπαξ, είτε σε 6 ισόποσες δόσεις (άρ. 5, παρ. 3). 

 

Μετά την υποβολή της αίτησης και σε περίπτωση που καταστείτε δικαιούχος μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ στις 9.11.2020 θα ξαναλειτουργήσει η πλατφόρμα του ΔΑΠΕΕΠ για να υποβάλετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μειωμένη χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2021.

 

Η διαδικασία της αίτησης με βάση την εγκύκλιο γίνεται ηλεκτρονικά από τον εξουσιοδοτημένο λογιστή/φοροτέχνη.

 

Για τους δυνητικούς δικαιούχους που ανήκουν στις κατηγορίες Α.1-Α.4 και Β.1-Β.3, η υποβολή των στοιχείων της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα γίνεται από εξουσιοδοτημένο Λογιστή/Φοροτέχνη. 

 • Αρχικά, ο Λογιστής/Φοροτέχνης συνδέεται στο Πληροφοριακό Σύστημα με τους κωδικούς TAXISnet και ζητά εξουσιοδότηση από τον δυνητικό δικαιούχο. 
 • Κατόπιν, ο δυνητικός δικαιούχος συνδέεται με τους κωδικούς TAXISnet και εγκρίνει την εξουσιοδότηση. 

Μετά την έγκριση, η διαδικασία συμπλήρωσης των απαιτούμενων στοιχείων και υποβολής της αίτησης πραγματοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο Λογιστή/Φοροτέχνη για λογαριασμό του δυνητικού δικαιούχου.

 

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν στην αίτηση είναι τα εξής:

 

 1. Ημερομηνία ενεργοποίησης της παροχής (εάν δεν το γνωρίζετε θα πρέπει να το ζητήσετε από τον ΔΕΔΔΗΕ).
 2. Αν η παροχή είναι με Ρήτρα κεκτημένης επιλεξιμότητας έλεγχος παροχής εδώ https://www.dapeep.gr/elegxos-epil/
 3. Συνολική χρέωση ΕΤΜΕΑΡ ετών 2016-2018 (συγκεντρώνουμε όλους τους λογαριασμούς και κάνουμε τους σχετικούς υπολογισμούς)
 4. Κόστος ΗΕ χωρίς ΕΤΜΕΑΡ (Συνολικό Τιμολόγιο Ρεύματος – ΕΤΜΕΑΡ – ΦΠΑ) υπολογισμός από τους μηνιαίους λογαριασμούς ρεύματος
 5. ΑΠΑ συνολικής επιχείρησης ή ανά δραστηριότητα (σχετικό υπόδειγμα υπολογισμού σε αρχείο excel)
 6. ΕΤΗΣΙΑ κατανάλωση σε MWh (υπολογισμός με βάση τους μηνιαίους λογαριασμούς ρεύματος)

 

Περισσότερες οδηγίες για την υποβολή της αίτησης θα βρείτε στο ακόλουθο link:

https://www.dapeep.gr/perivallon/diarroi-anthraka/meiomenes-xreoseis-etmeap/

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Υποχρεώσεις αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ και λοιπών πληροφοριών στα έντυπα και τις ιστοσελίδες της εταιρείας.

Με τον ν.4919/7-4-2022 διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και επιπλέον καθορίζονται ποινές για την μη τήρηση ορισμένων κανόνων δημοσιοποίησης

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Με την ευκαιρία των αργιών του Πάσχα και της πρωτομαγιάς στο κείμενο στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται οι υποχρεωτικές αργίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και