Δηλώσεις Ενδοκοινοτικού Εμπορίου – INTRASTAT Αλλαγές από τον Ιανουάριου του 2022

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 για την εφαρμογή του συστήματος ανταλλαγής μικροδεδομένων MDE, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις, από την 1η Ιανουαρίου 2022 (μήνας αναφοράς Ιανουάριος 2022) εισάγονται ορισμένες σημαντικές αλλαγές στο σύστημα Intrastat σε υποχρεωτική βάση.

Συνοπτικά οι αλλαγές αυτές είναι

Α. Αλλαγή ονομασίας :

  • Οι δηλώσεις Intrastat αποστολών μετονομάζονται σε δηλώσεις Intrastat Ενδοενωσιακών Εξαγωγών και
  • οι δηλώσεις Intrastat Αφίξεων μετονομάζονται σε δηλώσεις Intrastat Ενδοενωσιακών Εισαγωγών.

Β. Προσθήκη νέων πεδίων στη δήλωση:

Στη δήλωση Intrastat προστίθενται τρία νέα πεδία:

  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και χώρα εμπορικού εταίρου (Ενδ. Εξαγωγές)
  • Χώρα καταγωγής αγαθών (Ενδ. Εισαγωγές και εξαγωγές)
  • Όροι παράδοσης αγαθού (Ενδ. Εισαγωγές και εξαγωγές)

Γ. Νέοι Κωδικοί Φύσης Συναλλαγής:

Νέοι διψήφιοι κωδικοί για το πεδίο «Φύση Συναλλαγής».

Οι αλλαγές αναλυτικά :

Προσθήκη νέων πεδίων στη δήλωση:

Οι αλλαγές αυτές αφορούν στη συλλογή τριών νέων στοιχείων δεδομένων καθώς και νέων διψήφιων κωδικών Φύσης της συναλλαγής και ειδικότερα:

1. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και χώρα εμπορικού εταίρου:

Στις δηλώσεις Intrastat στις αποστολές (ενδο-ενωσιακές εξαγωγές) αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του εμπορικού εταίρου στη χώρα αποστολής των αγαθών.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αγαθά εξάγονται σε πελάτες μη υποκείμενους στον φόρο (π.χ. παραδόσεις σε πλοία ή αεροσκάφη) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός QV999999999999.

Σημείωση: Στις δηλώσεις Intrastat για τις Αφίξεις (Εισαγωγές) αγαθών το πεδίο «Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της χώρας εμπορικού εταίρου» παραμένει ΚΕΝΟ!

2. Χώρα καταγωγής των αγαθών: 

Ως χώρα καταγωγής νοείται η χώρα στην οποία τα αγαθά παράγονται εξ ολοκλήρου. Όταν η επιχείρηση είναι ο παραγωγός των αγαθών που αποστέλλονται, ο κωδικός GR (Ελλάδα) αναγράφεται στη δήλωση για αυτό το στοιχείο δεδομένων.

Ένα αγαθό, στην παραγωγή του οποίου εμπλέκονται δύο η περισσότερες χώρες, κατάγεται από τη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία ουσιαστική μεταποίηση ή επεξεργασία και οδήγησε στην κατασκευή ενός νέου αγαθού.

3. Όροι παράδοσης αγαθού: 

Αναγράφεται ο κωδικός όρων παράδοσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CFR Κόστος και ναύλος
CIF Κόστος, ασφάλιστρα και ναύλος
CIP Καταβληθείς ναύλος και ασφάλεια
CPT Καταβληθείς ναύλος
DAF Παράδοση στα σύνορα
DDP Παράδοση με καταβολή δασμών
DDU Παράδοση χωρίς καταβολή δασμών
DEQ Παράδοση στην αποβάθρα
DES Παραλαβή από το πλοίο
EXW Στο εργοστάσιο
FAS Ελεύθερο μέχρι το πλοίο
FCA Ελεύθερο στο μεταφορέα
FOB Ελεύθερο στο πλοίο
XXX Όροι παράδοσης διαφορετικοί από τους παραπάνω

Νέοι Κωδικοί Φύσης Συναλλαγής:

Νέοι διψήφιοι κωδικοί για τη «Φύση Συναλλαγής»

Εισάγονται νέοι διψήφιοι κωδικοί για τη Φύση Συναλλαγής ως ακολούθως:

Κατανομή ανάλογα με τη φύση της συναλλαγής
Κωδικός (1o ψηφίο) Περιγραφή Κωδικός (2ο ψηφίο) Περιγραφή
1 Συναλλαγές που συνεπάγονται πραγματική αλλαγή κυριότητας με οικονομική αντιστάθμιση 1 Οριστική αγορά/ πώληση, εξαιρουμένων των απευθείας εμπορικών συναλλαγών με/από ιδιώτες καταναλωτές
2 Απευθείας εμπορικές συναλλαγές με/από ιδιώτες καταναλωτές (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εξ αποστάσεως)
2 Δωρεάν επιστροφή και αντικατάσταση εμπορευμάτων μετά την καταχώριση της αρχικής συναλλαγής 1 Επιστροφή εμπορευμάτων
2 Αντικατάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων
3 Αντικατάσταση (πχ μέσω εγγύησης) μη επιστραφέντων εμπορευμάτων
3 Συναλλαγές που συνεπάγονται σκοπούμενη αλλαγή κυριότητας ή αλλαγή κυριότητας χωρίς οικονομική αντιστάθμιση 1 Μετακινήσεις από/προς αποθήκη [εξαιρουμένων των αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος (call-off) και των αποθεμάτων επί παρακαταθήκη]
2 Παράδοση για πώληση κατόπιν ελέγχου ή δοκιμής [συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος (call-off) και των αποθεμάτων επί παρακαταθήκη]
3 Χρηματοδοτική μίσθωση
4 Συναλλαγές που συνεπάγονται μεταβίβαση κυριότητας χωρίς οικονομική αντιστάθμιση
4 Συναλλαγές με σκοπό τη μεταποίηση βάσει σύμβασης (που δεν συνεπάγονται αλλαγή κυριότητας) 1 Εμπορεύματα που αναμένεται να επιστραφούν στο αρχικό Κράτος Μέλος/χώρας εξαγωγής
2 Εμπορεύματα που δεν αναμένεται να επιστραφούν στο αρχικό Κράτος Μέλος/χώρας εξαγωγής
5 Συναλλαγές έπειτα από μεταποίηση βάσει σύμβασης (που δεν συνεπάγονται αλλαγή κυριότητας) 1 Εμπορεύματα που επιστρέφουν στο αρχικό Κράτος Μέλος/χώρα εισαγωγής
2 Εμπορεύματα που δεν επιστρέφουν στο αρχικό Κράτος Μέλος/χώρα εξαγωγής
6 Ιδιαίτερες συναλλαγές κωδικοποιημένες για εθνικούς σκοπούς 1 Πράξεις ενόψει επισκευής και συντήρησης (επιδιόρθωση) επ’ αμοιβή
2 Πράξεις μετά από επισκευή και συντήρηση (επιδιόρθωση) επ’ αμοιβή
3 Πράξεις ενόψει επισκευής και συντήρησης (επιδιόρθωση) χωρίς αμοιβή (δωρεάν)
4 Πράξεις μετά από επισκευή και συντήρηση (επιδιόρθωση) χωρίς αμοιβή (δωρεάν)
7 Συναλλαγές με σκοπό/έπειτα από τελωνειακή διασάφηση (που δεν συνεπάγονται αλλαγή κυριότητας και αφορούν αγαθά υπό οιονεί εισαγωγή ή εξαγωγή) 1 Θέση αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία σε Κράτος Μέλος με επακόλουθη εξαγωγή σε άλλο Κράτος Μέλος
2 Μεταφορά αγαθών από ένα Κράτος Μέλος σε άλλο Κράτος Μέλος για την υπαγωγή των αγαθών σε καθεστώς εξαγωγής
8 Συναλλαγές που συνεπάγονται προμήθεια δομικών υλικών και τεχνικού εξοπλισμού στο πλαίσιο γενικής σύμβασης κατασκευής ή σύμβασης έργων πολιτικού μηχανικού, για τις οποίες δεν απαιτείται χωριστή τιμολόγηση των αγαθών, αλλά εκδίδεται ένα τιμολόγιο για τη συνολική σύμβαση 0-
9 Άλλες συναλλαγές που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλους κωδικούς 1 Μίσθωση, δανεισμός και λειτουργική μίσθωση διάρκειας που υπερβαίνει τους 24 μήνες
9 Άλλο

Υποχρεώσεις των εταιρειών (Υπόχρεοι και τρίτοι δηλούντες)

Οι εταιρείες και τα λογιστικά γραφεία που χρησιμοποιούν εφαρμογές για την υποβολή της δήλωσης μέσω αρχείου είναι υποχρεωμένες να προσαρμόσουν τα συστήματα τους σύμφωνα με τις νέες τεχνικές απαιτήσεις.

Στην ιστοσελίδα υποβολής των δηλώσεων intrastat (https://eurostat.statistics.gr) και στην επιλογή «Οδηγίες» είναι αναρτημένη η νέα γραμμογράφηση του αρχείου.

Προσαρμογή Μηχανογραφικών Συστημάτων

Επιγραμματικά η προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων αφορά :

  • Την δήλωση των νέων κωδικών συναλλαγών σε παραστατικά πώλησης και αγορών από και σε Επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε χώρες της Ε.Ε.
  • Προσαρμογή για την παραγωγή της νέας μορφής του αρχείου Intrastat.
  • Προσθήκη πεδίου στα είδη σε μορφή πίνακα με τίτλο «Χώρα καταγωγής»
  • Προσθήκη πεδίου στους πελάτες/ προμηθευτές και στα παραστατικά αγορών/πωλήσεων σε μορφή πίνακα με τίτλο «Όροι Παράδοσής»

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Φαρμακεία Επιχειρήσεων

Στα πλαίσια των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 32205/2013, σε συνδυασμό με την διευκρινιστική εγκύκλιο 36801/8-11-2013, η

Ετήσια Κανονική Αδεια

Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι οι μήνες που οι περισσότερες επιχειρήσεις χορηγούν στο προσωπικό τους την ετήσια κανονική τους άδεια. Στο κείμενο που ακολουθεί θα βρείτε

Υποχρέωση Τήρησης Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής Νομοθεσίας οι επαγγελματίες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν και να τηρούν στην επιχείρηση τους το ειδικό