Ανοιχτά Προγράμματα Επιδότησης της Απασχόλησης – Ιούνιος 2022

Για όσους επιθυμείτε την πρόσληψη νέου προσωπικού τα ανοικτά προγράμματα που επιδοτούν την απασχόληση και στα οποία έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αιτήσεις για επιδότηση της απασχόλησης είναι τα εξής:

Πρώτο Ένσημο

Πρόγραμμα:

«Πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο»

Ποιους Αφορά:

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Ωφελούμενοι:

Νέοι, ηλικίας 18 έως και 29 ετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία.

Υποβολή Αιτήσεων: 

Από 01/01/2022 και μέχρι την εξάντληση των θέσεων, όχι πέραν της 31ης.12.2022.

Διάρκεια επιχορήγησης:

6 μήνες.

Ποσό επιχορήγησης: 

α) Πλήρη απασχόληση: 1.800€ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και 1.800€ καταβάλλονται απευθείας στον εργοδότη.

β) Μερική απασχόληση (>20 ώρες/εβδομαδιαίως): 900€ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις και τα υπόλοιπα 900€ καταβάλλονται απευθείας στον εργοδότη.

Σημεία προσοχής – Δεσμεύσεις:

Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε την 12.11.2021 για το χρονικό διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.

Ο νεοπροσλαμβανόμενος, αμέσως μετά την πρόσληψή του, οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα.

Για κάθε νέα θέση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, που εντάσσεται στο «Πρώτο Ένσημο», η επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί ταυτόχρονα για τον ίδιο εργαζόμενο και στο ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

 


Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους έως 29 ετών.

Πρόγραμμα:

«Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας».

Ποιους Αφορά:

Επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση.

Ωφελούμενοι:

Άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΆ2) της Δ.ΥΠ.Ά που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Υποβολή Αιτήσεων: 

Από 03/06/2022 και μέχρι την εξάντληση των θέσεων.

Διάρκεια επιχορήγησης:  

7 μήνες.

Ποσό επιχορήγησης: 

100% επιδότηση

Μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Σημειώσεις:

Η εργασία πιστοποιείται με το συμφωνητικό συνεργασίας και την τήρηση παρουσιολογίου.

 


Πρόγραμμα επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας για 9.200 δικαιούχους.

Πρόγραμμα:

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 9.200 δικαιούχων “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”»

Ποιους Αφορά:

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Υποβολή Αιτήσεων: 

Μέχρι την εξάντληση των θέσεων.

Διάρκεια επιχορήγησης:

12 μήνες.

Ποσό επιχορήγησης: 

(Ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης 830,00€ – ελάχιστες μικτές αποδοχές 830,00€)

Α’ στάδιο: το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου και το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού αυτού, από το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Β’ στάδιο: το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους

Σημειώσεις:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ωφελούμενοι άνεργοι να είναι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»

 


Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Πρόγραμμα:

«Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)»

Ποιους Αφορά:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ, απεξαρτημένων ατόμων, αποφυλακισμένων, νέων παραβατικών ατόμων, νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο, γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Υποβολή Αιτήσεων: 

Είναι ανοικτό συνέχεια από το 2017.

Διάρκεια επιχορήγησης:  

12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

Ποσό επιχορήγησης: 

Το 90% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση και τα 400 ευρώ μηνιαίως για μερική απασχόληση.

Σημεία προσοχής:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Σημειώσεις:

Ωφελούμενοι είναι: Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένα, Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Υποχρεώσεις αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ και λοιπών πληροφοριών στα έντυπα και τις ιστοσελίδες της εταιρείας.

Με τον ν.4919/7-4-2022 διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και επιπλέον καθορίζονται ποινές για την μη τήρηση ορισμένων κανόνων δημοσιοποίησης

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Με την ευκαιρία των αργιών του Πάσχα και της πρωτομαγιάς στο κείμενο στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται οι υποχρεωτικές αργίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και