Φορολογικοί Συντελεστές Νομικών Προσώπων

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Με την απόφαση Α 1101/30-04-2020 (ΦΕΚ Β’ 1753/07-05-2020) κοινοποιήθηκε το έντυπο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας των Νομικών Προσώπων (εταιρειών) και καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την δήλωση.

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την φορολόγηση των εισοδημάτων της χρήσης 2019 ισχύουν νέοι φορολογικού συντελεστές οι οποίοι παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους.

 

Α. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Η φορολόγηση των εισοδημάτων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων γίνεται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013).

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

 • κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
 • μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Ο φόρος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες.

Κατά τη διανομή μερισμάτων από τα πρόσωπα αυτά διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή φόρου (βλέπε ως άνω φορολογία μερισμάτων ).

Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την πληρωμή είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση.

Σε περίπτωση που δικαιούχος του εισοδήματος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με φορολογική κατοικία σε χώρα με την οποία υφίσταται Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας, εφαρμόζεται ο χαμηλότερος συντελεστής της σύμβασης.

Σε περίπτωση απόληψης κερδών νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία (ΟΕ-ΕΕ), δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, καθόσον τα κέρδη αυτά φορολογούνται μόνο στο όνομα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

 

Β. Συντελεστής φορολόγησης Νομικών Προσώπων που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία (Β Κατηγορίας)

Ισχύει για Νομικά Πρόσωπα που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία και ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες :

 • Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)
 • Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
 • Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
 • Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
 • Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
 • Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
 • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

 

Συντελεστής φορολόγησης κερδών φορολογικού έτους 2019
 

24%

 

 

Γ. Συντελεστής φορολόγησης Νομικών Προσώπων που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία (Γ Κατηγορίας)

Ισχύει για Νομικά Πρόσωπα που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία και ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες :

 • Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
 • Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.)
 • Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
 • Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
 • Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
 • Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

 

Συντελεστής φορολόγησης κερδών φορολογικού έτους 2019
 

24%

 

 

Τα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο σημείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 , εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται με συντελεστή 29%

 

Δ. Συντελεστής φορολόγησης Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών

Ο συντελεστής φόρου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 έχει ως εξής :

 

 

Φορολογικό έτος 2019

 

 

Συντελεστής 13%

 

Φορολογικό έτος 2020 (από 1/1/2020)

 

 

Συντελεστής 10%

 

Ε. Προκαταβολή Φόρου Νομικών Προσώπων

Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού.

Ουσιαστικά η μείωση κατά 5% τις προκαταβολής δόθηκε μόνο για το φορολογικό έτος 2018 και προς το παρόν ΔΕΝ ισχύει για το φορολογικό έτος 2019.

 

Α/Α Προκαταβολή φόρου Φορολογικό έτος 2019
1 Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. 100%
2 Τράπεζες 100%
3 Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,) 100%
4 Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα 100%
5 Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 100%
6 Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 100%
7 Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 100%
8 Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 100%
9 Φυσικά πρόσωπα ατομική, αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 100%
10 Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 100%

 

Τα ποσοστά των προηγούμενων παραγράφων μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους.

 

ΣΤ. Φορολογία Μερισμάτων

Σχετικά με την φορολογία μερισμάτων ισχύουν τα ακόλουθα :

 

Νομική Μορφή/ Βιβλία Εισόδημα που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων Μερίσματα Χρόνος κτήσης Ποσοστό παρακράτησης φόρου μερισμάτων
Α.Ε. Μερίσματα κλειόμενης χρήσης 2019 που θα εγκριθούν με Γενικές Συνελεύσεις μέσα στο 2020 2020 5%
Α.Ε. Προμερίσματα που δόθηκαν από 1.1.2019 έως 31.12.2019 2020 5%
Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. Μερίσματα Εταίρων κλειόμενης χρήσης 2019 που θα εγκριθούν με Γενικές Συνελεύσεις μέσα στο 2020 2020 5%
Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. Προσωρινές απολήψεις κερδών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2019 έως 31.12.2019 2020 5%
Ο.Ε.- Ε.Ε.(διπλογραφικά) Μερίσματα εταίρων χρήσης 2019 Θεωρείται πως δόθηκαν μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορ. εισοδήματος του Ν.Π. 2020 5%
Ο.Ε. -Ε.Ε.(διπλογραφικά) Προσωρινές απολήψεις κερδών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2019 έως 31.12.2019 2019 10%
Ο.Ε.- Ε.Ε. (απλογραφικά) Μερίσματα εταίρων χρήσης 2019 Χρόνος κτήσης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2019 2019 0%
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Μερίσματα Διαχειριστικής περιόδου 01.07.2018 έως 30.06.2019 Εφόσον εγκρίθηκαν με Γενικές Συνελεύσεις που έγιναν έως 31.12.2019 2019 10%
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε. Μερίσματα Διαχειριστικής περιόδου 01.07.2018 έως 30.06.2019 Εφόσον εγκρίθηκαν με Γενικές Συνελεύσεις που θα γίνουν από 01.01.2020 και μετά (έως 10.03.2020) 2020 5%

 

Α. Για τις ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ η έγκριση της διανομής θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις που θα λάβουν χώρα το έτος 2020 (σ.σ. έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020), κατά συνέπεια ο χρόνος κτήσεως των εισοδημάτων αυτών θα είναι το έτος 2020.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

 

Α/Α Φυσικά και νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες Φορολογικό έτος 2019
Συντελεστής φόρου Ποσοστό προκαταβολής
1 Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. 24% 100%
2 Τράπεζες 29% 100%
3 Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,) 24% 100%
4 Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα 24% 100%
5 Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών 24% 100%
6 Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 24% 100%
7 Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 24% 100%
8 Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) 24% 100%
9 Επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων Κλίμακα 22 – 45% 100%
10 Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων Κλίμακα 22 – 45% 100%
11 Αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών 13% 100%
12 Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 24% 100%

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα