Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις – Προϋποθέσεις για απαλλαγή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών από τον ΦΠΑ

Ένα από τα θέματα που απασχολεί τα λογιστήρια των επιχειρήσεων αφορά τις πωλήσεις τις επιχείρησης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις) και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου οι συναλλαγές αυτές να απαλλάσσονται του Φ.Π.Α..

Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες αναφέρονται στην παλαιότερη απόφαση (ΠΟΛ1201/1999) και συμπληρώθηκαν πρόσφατα με την Ε.2019/2022.

Προϋποθέσεις Απαλλαγής

Αναλυτικά για την χορήγηση της απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο φόρο. 

β) Ο αγοραστής να είναι υποκείμενος στο φόρο ή Νομικό Πρόσωπο μη υποκείμενο  στο φόρο, εφόσον δεν υπάγεται στις ακόλουθες εξαιρέσεις :

Εξαιρέσεις :

 • από υποκείμενο στο φόρο που υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών.
 • από υποκείμενο στο φόρο που πραγματοποιεί μόνο παραδόσεις αγαθών ή
  παροχές υπηρεσιών, που δεν του παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης και
 • από μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εφόσον το ύψος των
  συναλλαγών αυτών, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, που οφείλεται στο
  κράτος-μέλος της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς, δεν υπερβαίνει
  κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο το προβλεπόμενο όριο (Σήμερα
  10.000 ευρώ).
  Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν προκειμένου για καινούρια
  μεταφορικά μέσα και προϊόντα που υπάγονται σε ειδικούς φόρους
  κατανάλωσης.

γ) Η εγγραφή, τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή, στο σύστημα VIES.

δ) Τα αγαθά να μεταφέρονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος – μέλος.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής παράδοσης και, κατά συνέπεια, για την έκδοση Τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ από τον Έλληνα πωλητή των αγαθών.

 


 

Απαραίτητες ενέργειες του πωλητή:

Για κάθε ενδοκοινοτική παράδοση, οι Έλληνες πωλητές θα πρέπει να προβαίνουν στις 2
παρακάτω ενέργειες:

α) Εγγραφή στο σύστημα VIES, με υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολών.

β) Επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αλλοδαπού αγοραστή, αν δηλαδή είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES στη χώρα του.
Η επαλήθευση γίνεται είτε από το taxis net είτε από το ακόλουθο link :
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

και

γ) Να έχουν στην κατοχή τους κάθε στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύεται η μεταφορά των αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος – μέλος.

Με βάση τα ανωτέρω, για τη νομότυπη απαλλαγή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, απαιτούνται :

 • Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο Πώλησης ή Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Πώλησης συνενωμένο , όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις των ΕΛΠ. Στα ανωτέρω στοιχεία αναγράφεται, εκτός των άλλων, υποχρεωτικά και ο ΑΦΜ του αγοραστή.
 • Επαλήθευση ότι ο αγοραστής είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES στο κράτος – μέλος της εγκατάστασής του.
 • Αποδεικτικά περί μεταφοράς των αγαθών από την Ελλάδα στο άλλο κράτος – μέλος.

 


 

Απόδειξη της φυσικής μεταφοράς των αγαθών

Όσον αφορά στα αποδεικτικά αυτά, διευκρινίζουμε τα εξής, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς:

γα) Μεταφορά με Δημόσιας Χρήσης μεταφορικά μέσα.
Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται :

 • αντίτυπο της φορτωτικής του μεταφορέα ή του μεταφορικού γραφείου (φορτωτική, CMR κ.λπ.).
 • Βεβαίωση του παραλήπτη ότι παρέλαβε τα αγαθά.
  Η βεβαίωση αυτή μπορεί να γίνεται είτε με υπογραφή σε συνοδευτικό έγγραφο των εμπορευμάτων, είτε στη φορτωτική, είτε σε χωριστό έγγραφο.

 

γβ) Μεταφορά με Ιδιωτικής Χρήσης μεταφορικά μέσα του πωλητή

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται:

– Στο Δελτίο Αποστολής ή στο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά.

Φορτωτική ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς που εκδίδεται για τη μεταφορά του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου. (εφόσον χρησιμοποιείτε στη διαδρομή θαλάσσιο μέσο).

Βεβαίωση του παραλήπτη ότι παρέλαβε τα αγαθά.
Η βεβαίωση αυτή μπορεί να γίνεται είτε με υπογραφή σε συνοδευτικό έγγραφο των εμπορευμάτων, είτε στη φορτωτική, είτε σε χωριστό έγγραφο.
Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του παραλαβόντος και να επισυνάπτεται φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του.

– Αποδείξεις διοδίων, τελών διέλευσης ή άλλων επιβαρύνσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η διέλευση του αυτοκινήτου από τον τόπο φόρτωσης μέχρι τον τόπο παράδοσης των αγαθών στο άλλο κράτος – μέλος.

γγ) Μεταφορά με Ιδιωτικής Χρήσης μεταφορικά μέσα του αγοραστή

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται:

– Στο Δελτίο Αποστολής ή στο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Πώλησης θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου του αγοραστή και υπογραφή του παραλαβόντος τα αγαθά, καθώς επίσης και βεβαίωση του ιδίου ότι προτίθεται να τα μεταφέρει στο άλλο κράτος – μέλος.
Επίσης, ο πωλητής θα πρέπει να κατέχει φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και του διαβατηρίου του παραλαβόντος. – Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των φορτωτικών ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς που εκδίδεται για τη μεταφορά του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, τόσο για την άφιξή του στην Ελλάδα, όσο και για τη μεταφορά του στο άλλο κράτος – μέλος, για τα οποία ο πωλητής θα πρέπει να επιμελείται ώστε να περιέρχονται στα χέρια του, έστω και εκ των υστέρων.

Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των αποδείξεων διοδίων, τελών διέλευσης ή άλλων επιβαρύνσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η άφιξη του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, καθώς και η επιστροφή του στο άλλο κράτος – μέλος.

Τα λογιστήρια για κάθε ενδοκοινοτική παράδοση θα πρέπει να δημιουργούν φυσικό ή ψηφιακό φάκελο και να συγκεντρώνουν τα παραπάνω αποδεικτικά για να τεκμηριώνουν σε οποιοδήποτε έλεγχο τις ενδοκοινοτικές τους παραδόσεις και τη απαλλαγή των συναλλαγών αυτών από τον Φ.Π.Α.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Φαρμακεία Επιχειρήσεων

Στα πλαίσια των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 32205/2013, σε συνδυασμό με την διευκρινιστική εγκύκλιο 36801/8-11-2013, η

Ετήσια Κανονική Αδεια

Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι οι μήνες που οι περισσότερες επιχειρήσεις χορηγούν στο προσωπικό τους την ετήσια κανονική τους άδεια. Στο κείμενο που ακολουθεί θα βρείτε

Υποχρέωση Τήρησης Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής Νομοθεσίας οι επαγγελματίες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν και να τηρούν στην επιχείρηση τους το ειδικό