Εκ περιτροπής Εργασία 2 εβδομάδων τον μήνα

Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας ΠΝΠ, δηλαδή μέχρι την 19/09/2020, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,
γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στην πράξη εάν το επιθυμεί ο εργοδότης, μπορεί ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ να εφαρμόσει το σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, δηλαδή να ορίσει απασχόληση λιγότερων ημερών είτε σε επίπεδο εβδομάδας είτε σε επίπεδο μήνα σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Στην ρύθμιση αυτή ορίζεται ότι η ελάχιστη συνολική απασχόληση είναι 2 εβδομάδες τον μήνα, δηλαδή σε 5ήμερη απασχόληση, το ελάχιστο είναι 10 ημέρες τον μήνα από το σύνολο των 21,22,23 εργασίμων ημερών ενός μήνα

Δηλαδή αν ένας εργαζόμενος απασχοληθεί 10 από τις συνολικά 22 ή 23 εργάσιμες ημέρες του μήνα η μείωση θα πλησιάσει το 60% των αποδοχών.

Με τη νέα διάταξη απαγορεύεται και κάθε μείωση προσωπικού η οποία μπορεί να υπάρξει και με οικειοθελείς αποχωρήσεις. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης του προσωπικού που αποχωρεί οικειοθελώς.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα