Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (startups)

Με το άρθρο 47 του ν.4712/2020 2020 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020) έγινε η σύσταση του «Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων».

 

Για το σκοπό αυτό ενεργοποιήθηκε το Elevate Greece στο Link : https://elevategreece.gov.gr/ 

 

Το Elevate Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων (startups) και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας. Στόχος του μητρώου είναι η καταγραφή των startups, προκειμένου να γίνει εφικτή η χάραξη στοχευμένων πολιτικών ενίσχυσης του οικοσυστήματος και η σχεδίαση κατάλληλων και κοστολογημένων κινήτρων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νεοφυών επιχειρήσεων.

 

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (startups)

 

Η πρωτοβουλία ξεκινάει με την ψηφιακή πύλη (https://elevategreece.gov.gr/) μέσω της οποίας οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επίσημη πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

 

Προϋποθέσεις αίτησης:

 

Μια εταιρεία για να κάνει αίτηση μέσω του Elevate Greece για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο θα πρέπει εκτός από τα καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες της, να έχει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. Να διαθέτει νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ (εξαιρούνται οι μονοπρόσωπες ΙΚΕ και ΕΠΕ), με έδρα την Ελληνική επικράτεια ή να διατηρεί θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα εφόσον η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή. Σε κάθε περίπτωση, να διαθέτει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

 

β. Να μην ξεπερνά τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή της πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Εθνικό Μητρώο.

 

γ. Να απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους. Ο αριθμός των εργαζομένων υπολογίζεται σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, όπως καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

 

δ. Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ όπως καταγράφεται στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

 

Εγγραφή στο μητρώο με διαδικασία Fast Track

 

Μία εταιρεία που διαθέτει τις παραπάνω προϋποθέσεις και, ταυτόχρονα, συγκεντρώνει ένα από τα ακόλουθα κριτήρια μπορεί να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο με την ειδική διαδικασία Fast Track.

 

  • Επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν στην εταιρική τους σύνθεση Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές, Τραπεζικοί Οργανισμοί. Δεν λαμβάνονται υπόψη τραπεζικά ή άλλα δάνεια και επενδύσεις από εισφορές Επενδυτικών Αγγέλων – “Angel Investors”.
  • Tεχνοβλαστοί (Spin-Off) Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.
  • Επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του HORIZON 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ), έγκριση για «Seal of Excellence») και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο HORIZON Europe.
  • Επιχειρήσεις που κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office και στο US Patent Office (σωρευτικά).

 

Μετά την εγγραφή της, η εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει το profile της τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα

Υποχρεώσεις αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ και λοιπών πληροφοριών στα έντυπα και τις ιστοσελίδες της εταιρείας.

Με τον ν.4919/7-4-2022 διευκρινίζονται θέματα σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και επιπλέον καθορίζονται ποινές για την μη τήρηση ορισμένων κανόνων δημοσιοποίησης

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Με την ευκαιρία των αργιών του Πάσχα και της πρωτομαγιάς στο κείμενο στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται οι υποχρεωτικές αργίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και