Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων Φορολογικού έτους 2022 (έτος υποβολής δήλωσης 2023)

Η αρχική καταληκτική ημερομηνία έχει ορισθεί η 31η Ιουλίου 2023.

Α. Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης

Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (έχουν κάνει έναρξη εργασιών) υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος.

Στη δήλωση συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο.

Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Εξαίρεση αποτελούν όσοι έχουν επιλέξει την ειδική διαδικασία για υποβολή ξεχωριστής δήλωσης.

Επίσης, υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης έχουν:
– Ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων.
– Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, αντίστοιχα.
– Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
– Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

 


 

Β. Πληροφοριακά Στοιχεία

Η φορολόγηση των εισοδημάτων γίνεται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013).

Το σύστημα taxis έχει καταχωρημένα τα περισσότερα από τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστούμε επιπλέον πληροφορίες όπως:

 • Τον Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των παιδιών και προστατευόμενων μελών. ΑΜΚΑ πρέπει να έχουν όλοι ακόμη και τα νεογέννητα. – Εκτύπωση από την σελίδα www.amka.gr.
 • ΑΦΜ των παιδιών που είναι προστατευόμενα και γεννήθηκαν πριν από την 01/01/2004.
 • Αριθμός παροχής ΔΕΗ για όλα τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Χρειάζονται φωτοαντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ.
 • Αριθμός παροχής ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας φοιτητή, ο οποίος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, αλλά συμπεριλαμβάνεται ως εξαρτώμενο μέλος στη δήλωση των γονέων του.
 • Αριθμός παροχής ΔΕΗ για όλα τα ακίνητα που μισθώνονται σε τρίτους ή παραχωρούνται δωρεάν. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ.
 • Παιδιά άνω των 25 ετών, (γεννημένα πριν την 1/1/1997) υποβάλουν υποχρεωτικά δήλωση μόνοι τους.
  • Ατομική δήλωση υποβάλλουν και τα μικρότερα εφόσων έχουν περιουσιακά, στοιχεία στο όνομα τους (ακίνητα ή επιβατικό ΙΧ).
  • Για τα παιδιά που γεννήθηκαν πριν από το 1997 και είναι προστατευόμενα λόγω σπουδών και έλλειψή περιουσιακών στοιχείων στο όνομα τους, δηλαδή δεν κάνουν ατομική δήλωση, είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που φοιτούν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
 • Πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία που κατέχεται σε άλλη χώρα (ακίνητα, καταθέσεις)

 


 

Γ. Πληροφορίες για Εισοδήματα

Τα περισσότερα εισοδήματα με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια αποστέλλονται εμφανίζονται αυτόματα στην δήλωση εισοδήματος (Μισθοί, συντάξεις, τόκοι, μερίσματα, κλπ.). Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις εισοδημάτων απαιτούνται
πρόσθετες πληροφορίες.

Οι περιπτώσεις αυτές είναι:

Γ.1. Εισόδημα από τόκους

Στην δήλωση καλούμαστε να δηλώσουμε σε ξεχωριστούς κωδικούς τους τόκους που προέρχονται από τις καταθέσεις εσωτερικού και αυτούς που προέρχονται από τις καταθέσεις
εξωτερικού.
Ειδικά για τις καταθέσεις εξωτερικού, τα ποσά αυτά, θα πρέπει πλέον να αναγραφούν στο έντυπο της δήλωσης για να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα αυτό.

Προσοχή !! Τα ποσά των τόκων που καταβάλουν οι τράπεζες του εσωτερικού είναι δηλωμένα στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων taxisnet.
Όταν στον λογαριασμό υπάρχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το σύστημα εμφανίζει τα ίδια ποσά των τόκων σε όλους του συν δικαιούχους. Στην περίπτωση αυτή για να γίνει ο
διαχωρισμός των εισοδημάτων από τόκους είναι απαραίτητες οι βεβαιώσεις των τραπεζών που εμφανίζονται οι συν-δικαιούχοι του κάθε λογαριασμού.
Σημειώστε ότι τα ποσά των τόκων θα πρέπει να δηλώνονται στους πραγματικούς δικαιούχους ανεξάρτητα εάν εμφανίζονται και άλλοι συν δικαιούχοι στους λογαριασμούς τους.

Γ.2. Εισόδημα από Αγροτική Δραστηριότητα

Για όσους αποκτούν εισόδημα από αγροτικές – γεωργικές δραστηριότητες , χωρίς την τήρηση βιβλίων είτε γιατί ανήκουν στο ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ, είτε γιατί είναι μη ενταγμένοι Αγρότες, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 «Αναλυτικά Στοιχεία Δήλωσης Εισοδήματος».
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προσκομισθούν όσα παραστατικά εσόδων – εξόδων αφορούν την αγροτική τους εκμετάλλευση καθώς και οι βεβαιώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων – ενισχύσεων που εισπράχθηκαν το έτος 2022.

Γ.3. Εισόδημα από Ακίνητα
Για όσους αποκτούν εισόδημα από ακίνητα είναι απαραίτητα το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή, η χρονική διάρκεια της μίσθωσης, το μηνιαίο και συνολικό ποσό του εισπραττόμενου μισθώματος, ο αριθμός μισθωτηρίου συμφωνητικού που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα taxis, καθώς και ο αριθμός ΔΕΗ του ηλεκτροδοτούμενου μισθωμένου ακινήτου.

Γ.4. Στοιχεία για Λοιπά Εισοδήματα

 • Βεβαιώσεις για άλλες πηγές εισοδημάτων (υπεραξία από αγοροπωλησίες μετοχών, ομολόγων και λοιπών χρεογράφων, έσοδα από τυχερά παίγνια ΟΠΑΠ, κ.α.λ.)
 • Για είσπραξη δικαιωμάτων βεβαίωση από πρόσωπο που κατέβαλε τα δικαιώματα,
 • Κάθε άλλο στοιχείο εισοδήματος μια και είναι υποχρεωτική η δήλωση όλων των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας.
 • Βεβαιώσεις για ποσά συντάξεων που εισπράττονται από το εξωτερικό.
  Προσοχή!! Μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικά θέματα που έχει ξεκινήσει η χώρα μας με άλλες χώρες ο εντοπισμός των συντάξεων που καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας είναι πλέον εύκολος. Η μη υποβολή τους ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικές επιβαρύνσεις.

 


 

Δ. Στοιχεία Δαπανών
Εκτός των παραπάνω θα πρέπει, όπως κάθε χρόνο, να συγκεντρώσετε και τα παρακάτω:

Αποδείξεις πραγματοποίησης των παρακάτω δαπανών με στόχο την μείωση του φόρου που προκύπτει:

 • Βεβαίωση καταβολών ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για τους αυτοαπασχολούμενους.
 • Ενοίκιο Κύριας Κατοικίας
 • Μισθώματα για κατοικία παιδιών που σπουδάζουν (φοιτητών).
 • Δαπάνες Διατροφής σε διαζευγμένο σύζυγο που συμφωνήθηκαν με συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση.
 • Δωρεές – Χορηγίες σε Δημόσιο, ΟΤΑ, Ι. Ναούς, Πατριαρχείο, Μονές Αγ. Όρους, ΑΕΙ, Νοσοκομεία, Κοινωφελή ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα, Μη κερδοσκοπικά πολιτιστικά ιδρύματα. (απόδειξη είσπραξη δωρεάς – παραστατικό κατάθεσης και βεβαίωση αποδοχής του φορέα για σημαντικά ποσά)
 • Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία. Βεβαίωση από το φορέα Εκπαίδευσης (Ιδιωτικό Σχολείο) για το ύψος των ετήσιων διδάκτρων ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ).
 • Δαπάνες σε Δασκάλους, οικιακούς βοηθούς ή νοσοκόμους (αντίγραφα από εργόσημα)

 


 

Ε. Αγορές – Πωλήσεις Περιουσιακών Στοιχείων

Ε.1.. Δαπάνες Απόκτησης περιουσίας
Επιπλέον, σε περίπτωση απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μέσα στο 2022 χρειάζονται:

Αγορά Ακινήτων

 • Συμβόλαια Αγοράς ή χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτων
 • Κατάσταση και παραστατικά δαπανών σε περίπτωση ανέγερσης ακινήτων.
 • Παραστατικά για Δαπάνη κατασκευής πισίνας

Προσοχή!!
Η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ε9 για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν, μεταβιβάσθηκαν,
ανεγέρθηκαν ή είχαν οποιαδήποτε μεταβολή, το έτος 2022 ήταν έως την 12/04/2023.

Αγορά Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων

 • Τιμολόγιο Αγοράς Αυτοκινήτων ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης Αυτοκινήτων
 • Τιμολόγιο Αγοράς δίτροχων ή τρίτροχων οχημάτων
 • Τιμολόγιο Αγοράς σκαφών αναψυχής
 • Απόδειξη Αγοράς για κινητά πράγματα μεγάλης αξίας (άνω των 10.000 €)
 • Σε περίπτωση χορήγησης δανείων προς οποιονδήποτε οι αντίστοιχες συμβάσεις δανείων.
 • Αποδεικτικά για Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών σε συγγενείς ή τρίτους (εκτός από τις δωρεές σε κοινωφελή ιδρύματα και το δημόσιο).
 • Αποδεικτικά αγοράς μετοχών – μεριδίων εταιριών.
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής ή αντίγραφα καταστατικών για συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρειών που συστήθηκαν μέσα στο 2022.
 • Βεβαιώσεις ή αποδεικτικά κατάθεσης για συμμετοχή σε αύξηση ή μείωση κεφαλαίου εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ).

Ε.2.. Πωλήσεις Περιουσιακών Στοιχείων

 • Παραστατικά από πώληση αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής
 • Συμβόλαια πώλησης ακινήτων
 • Στοιχεία για ληφθείσες δωρεές χρηματικών ποσών (αντίγραφο δήλωσης δωρεάς).
 • Εφάπαξ ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών
 • Διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
 • Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν ή πρώην κατοίκους αλλοδαπής
 • Κληρονομιές
 • Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ.
 • Έσοδα από αποζημιώσεις.
 • Υποτροφίες

 


 

ΣΤ. Πληρωμές για Δάνεια

Στην περίπτωση που καταβάλετε δόσεις για την αποπληρωμή δανείων χρειάζονται βεβαιώσεις από τις τράπεζες για χορήγηση πιστώσεων (δανείων στεγαστικών, προσωπικών κ.α.) με αναγραφή του ποσού των δόσεων και των τόκων χωριστά.

Τα ποσά των ποσών που πληρωθήκαν μέσα στο 2022 για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων εμφανίζονται επίσης στο σύστημα taxisnet. Ωστόσο δεν υπάρχει η πληροφορία για συν-δικαιούχους του δανείου καθώς και για όσα δάνεια αφορούν Α κατοικία το ύψος του αρχικού δανείου.

 


 

Ζ. Κινητές Αξίες

Είναι απαραίτητη η υποβολή βεβαιώσεων για :

 • Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου
 • Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%
 • Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1/1/2009)
 • Εισοδήματα αλλοδαπής που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή με βάση Σ.Α.Δ.Φ.
 • Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια

Ζ Λοιπά Δικαιολογητικά

Ποσό διατροφής
Βεβαίωση με το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε συμβολαιογραφικά σε σύζυγο ή σε τέκνο, η οποία εκδίδεται από τον υπόχρεο σε καταβολή σύζυγο, για το συνολικό ποσό της διατροφής που κατέβαλε ετησίως και θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος από τον δικαιούχο, προκειμένου να αποδείξει αυτός το ποσό της διατροφής που εισέπραξε.

Κενό Ακίνητο
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει στο Έντυπο Ε2 κάποιο ακίνητό του ως κενό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών μέσα στην κρινόμενη περίοδο, βεβαίωση από την ΔΕΗ ότι το ακίνητο δεν έχει κατανάλωση ρεύματος το συγκεκριμένο διάστημα.

Βεβαίωση Σπουδών
Βεβαίωση της σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού, ή της δημόσιου ή ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, από την οποία να προκύπτει ότι τα ενήλικα τέκνα του φορολογούμενου σπουδάζουν σ’ αυτή, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 25 ετών και θεωρείται ότι αυτά βαρύνουν το φορολογούμενο.

Κέρδη από μεταβίβαση τίτλων
Για μεταβιβάσεις μετοχών που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά τα Πινακίδια αγοράς και πώλησης μετοχών καθώς και κατάσταση που να προκύπτει το κέρδος ή η ζημία (διαφορά τιμής πώλησης μείον τιμής αγοράς).

Για μεταβιβάσεις μετοχών, μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε εταιρείες, ολόκληρης επιχείρησης, κ.λ.π , το συμφωνητικό μεταβίβασης ή το τροποποιημένο καταστατικό για τις προσωπικές εταιρείες.

 


 

Η. Αποδείξεις Δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και για όσους ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες, μεταφορά μέσω τράπεζας, πάγιες εντολές, κλπ..

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών.

Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό αποδείξεων με βάση το παραπάνω ποσοστό, τότε ο φόρος προσαυξάνεται (penalty) κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

α). Οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω,
β). Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,
γ). Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,
δ). Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
ε). Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
στ). Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
ζ). Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
η). Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
θ). Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ι). Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
(κ) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
(λ) Οι φυλακισμένοι.

Αποδείξεις που μετράνε διπλά:
Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, ορισμένες υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας «Υγεία», ως προς τις οποίες δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Οι δαπάνες αυτές αφορούν Ιατρικές Υπηρεσίες, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες και Άλλες ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες (Οστεοπαθητικοί, Χειροπράκτες, Χειροποδιστές, Ποδολόγοι, ψυχοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, νοσηλευτές, μαίες, φυσιοθεραπευτές).

Θ. Δήλωση ανείσπρακτων μισθωμάτων
Η δήλωση ανείσπρακτων μισθωμάτων υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται (ορίζονται στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1024/2016, ΠΟΛ.1102/2016);
α) συμφωνητικό μίσθωσης,
β) εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων,
γ) αγωγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων,
δ) δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.
ε) διαταγή πληρωμής ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο
της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων,

Σημείωση: Όλα τα ανωτέρω θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπου ο εκμισθωτής βεβαιώνει τη μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, το ακριβές ποσό αυτών, την ακρίβεια των κατατεθειμένων εγγράφων και τη μη κατοχή άλλων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων πλην των κατατεθειμένων.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη Δ.Ο.Υ., μπορείτε να υποβάλετε το Ε2 συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2021.

 


 

Ι. Άλλες πληροφορίες για την υποβολών των φορολογικώνδηλώσεων.

Ι.1. IBAN Λογαριασμού
Για τις περιπτώσεις επιστροφών και συμψηφισμών φόρων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ΙΒΑΝ λογαριασμών υπόχρεου και συζύγου/μέρους σύμφωνου συμβίωσης (ΜΣΣ), ατομικών ή κοινών. Σε κοινούς λογαριασμούς, θα πρέπει ο πρώτος δικαιούχος να είναι ο υπόχρεος και ο άλλος ο/η σύζυγος.

Ι.2. Δόσεις Εξόφλησης Φόρου
Τα χρεωστικά εκκαθαριστικά θα εξοφληθούν φέτος σε οκτώ (8) ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.
Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση, καταβληθεί εφάπαξ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός, την 31η Ιουλίου 2023, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).

Οι φορολογούμενοι που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΝΠ, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2023.

Σε περίπτωση μεταφοράς της ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος οι ημερομηνίες μεταφέρονται ανάλογα.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Σχετικά άρθρα